Menu
A+ A A-
maximos

Χειροπιαστό αποτέλεσμα είχε η ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σχετικά με την κάλυψη του κόστους της εξωσωματικής  από τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνης έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την «Ασφαλιστική κάλυψη της Εφαρμογής Μεθόδων της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ)».

Συγκεκριμένα, ο Θεσσαλός πολιτικός ζητούσε την ενεργοποίηση του νόμου 3305/2005 για την εξωσωματική γονιμοποίηση και ρωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας εάν σκοπεύουν να προχωρήσουν στην έκδοση Διατάγματος με το οποίο θα καθορίζονται οι όροι της κάλυψης τόσο των δικαιούχων από πλευράς των ασφαλιστικών ταμείων, όσο και των ανασφάλιστων μέσα από τα προνοιακά προγράμματα των δαπανών εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ.

Ο κ. Χαρακόπουλος αναφερόταν -με αριθμούς και στοιχεία- στην ισχύουσα, διαφορετική ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο, κάλυψη του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το δημογραφικό πρόβλημα προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις και αναδεικνύεται σε εθνικό ζήτημα για την πατρίδα μας.

Για τους λόγους αυτούς, επέμενε στην προώθηση ενιαίας ρύθμισης για όλα τα υπογόνιμα ζευγάρια ασχέτως του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο ανήκουν, ιδίως ενόψει της επικείμενης ενοποίησης των ασφαλιστικών φορέων που προωθείται με την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.

Υπό την πίεση της πρωτοβουλίας του κυρίου Χαρακόπουλου, έγινε τελικά ένα βήμα προόδου: Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου, η εξωσωματική γονιμοποίηση θα επιδοτείται, μέχρι τέσσερις ολοκληρωμένες προσπάθειες, με ποσά που πράγματι προσεγγίζουν τις τιμές της αγοράς. Όσο για τα φάρμακα, ερωτηματικά προκαλεί η πρόβλεψη για κάλυψη του 90% της δαπάνης τους «από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα» για κάθε προσπάθεια, καθώς μέχρι σήμερα για το ΙΚΑ ισχύει 100% κάλυψη και για άλλους φορείς, π.χ. ΟΠΑΔ, ΟΓΑ 75%. Ενδιαφέρον έχει η θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ασφαλιστικών οργανισμών να συνάπτουν οι ίδιοι συμβάσεις με τις Μονάδες Ι.Υ.Α., καθώς δυνητικά θα επιτρέψει την ελεύθερη διαπραγμάτευση των τιμών.

Τέλος, στο Διάταγμα προβλέπεται ότι, για τους οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους, η εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ θα γίνεται δωρεάν στα κρατικά νοσοκομεία.

Μένει να δούμε εάν τελικά η προτεινόμενη ρύθμιση θα εφαρμοστεί, και πότε, καθώς από την απάντηση του κ. Κουτρουμάνη προκύπτει ότι το Διάταγμα έχουν υπογράψει όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί πλην ενός και βασικότερου…του κ. Παπακωνσταντίνου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α)του άρθρου 28 του Ν. 3305/2005 (Α' 17/2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»

β)του Ν. 3089/2002 (Α' 327/2002) «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή»

γ)του Ν. 3719/2008, ( Α' 241/2008) «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»

δ)του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/2005)

 1. 2. Την   αριθμ.   οικ.2/7029/0094/2005   Απόφαση   «Νέος   Κανονισμός  Παροχών  του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου» (ΦΕΚ Β' 213/2005)
 2. 3. Την υπ' αριθμ.                                   Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και  Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 3. 4. Την   από   19.1.2007   Γνώμη   της   Εθνικής   Αρχής   Ιατρικώς   Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 4. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του ΠΔ/τος  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών φορέων το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί γιατί εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων που θα κάνουν χρήση των διατάξεων αυτού.

6. Την αριθμ.                               Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν τις δαπάνες σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.), κατά τις διατάξεις του ν. 3305/2005 (Α’ 17), ασφαλισμένων τους, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων αυτών, και την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Ιατρική γνωμάτευση

Η γνωμάτευση εκδίδεται από γιατρό Μονάδας ΙΥΑ, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του ν. 3305/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, ή από εξειδικευμένο ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο και αναφέρει ρητά τον λόγο υποβολής σε μέθοδο ΙΥΑ, καθώς και την προτεινόμενη μέθοδο ή τεχνική.

2. Τεκμηρίωση υπογονιμότητας

Απόσπασμα   του   ιατρικού   φακέλου   συνοδεύει   την   παραπάνω   γνωμάτευση   και περιλαμβάνει τα έγγραφα με τα οποία τεκμηριώνεται η υπογονιμότητα. Συγκεκριμένα:

2.1.Για τη γυναίκα: υστεροσαλπιγγογραφία ή πρακτικό λαπαροσκόπησης.

Για τον άνδρα: δύο σπερμοδιαγράμματα με απόκλιση τουλάχιστον 30 ημερών, αλλά όχι παλαιότερα του ενός έτους, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον από εργαστήριο του δημόσιου τομέα.

2.2.Για τη γυναίκα που πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα ΙΥΑ με ομόλογα ωάρια, η τιμή της υποφυσιακής θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) πρέπει να είναι μικρότερη των 20 IU/ml (από αιμοληψίες που διενεργήθηκαν τις πρώτες 4 ημέρες του κύκλου σε τουλάχιστον 3 διαφορετικούς κύκλους).

2.3.Η ανεξήγητη υπογονιμότητα τεκμηριώνεται σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 30 ετών ύστερα από την πάροδο δύο ετών (δηλαδή προσπαθειών επίτευξης κυήσεως με φυσική επαφή χωρίς αντισύλληψη) και σε γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών, μετά την πάροδο ενός έτους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να επιλέξουν τον ασφαλιστικό φορέα ενός εκ των δύο μελών του ζεύγους προς κάλυψη των εξετάσεων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της υπογονιμότητας, με την υποχρέωση υποβολής αιτήσεως-γνωστοποίησης στο φορέα που δεν επιλέγεται.

Άρθρο 2

Ηλικία και αριθμός προσπαθειών IVF/GIFT/ZIFT

1. Ανώτατο όριο ηλικίας της γυναίκας είναι το πεντηκοστό έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4§1 του ν.3305/2005

2. Αριθμός προσπαθειών IVF/GIFT/ZIFT που θα καλύπτονται ασφαλιστικά:
2.1.καλύπτονται μέχρι 4 (τέσσερις) ολοκληρωμένες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας. Ως ολοκληρωμένη νοείται η προσπάθεια που κατέληξε με μεταφορά στη μητρική κοιλότητα νωπών γονιμοποιημένων ωαρίων επί IVF ή ZIFT και γαμετών επί GIFT, και

2.2.όσες μεταφορές κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων προκύψουν από τις παραπάνω προσπάθειες.

Άρθρο 3

Αριθμός προσπαθειών σπερματέγχυσης

Ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών που θα καλύπτονται ασφαλιστικά ορίζεται σε έξι (6).

Προϋποθέσεις για την παραπάνω κάλυψη:

 1. 1. Αποδεδειγμένη διαβατότητα ωαγωγών (με υστεροσαλπιγγογραφία ή λαπαροσκόπηση).
 2. 2. Δύο σπεροδιαγράμματα με απόκλιση τουλάχιστον 30 ημερών, αλλά όχι παλαιότερα του ενός έτους, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον σε εργαστήριο του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 4

Προκαταρκτικές εξετάσεις

Οι εξετάσεις που πρέπει να γίνονται πριν από την ένταξη σε πρόγραμμα ΙΥΑ είναι:

 1. 1. Υποχρεωτικές εξετάσεις αίματος

1.1 Ιοί ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1, HIV-2)

1.2 Ηπατίτιδα Β

1.3 Ηπατίτιδα C

1.4 Σύφιλη

1.5 Ομάδα αίματος-Rhesus

1.6 Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (ανίχνευση β-μεσογειακής αναιμίας).

Οι δύο τελευταίες (1.5 και 1.6) δεν είναι απαραίτητο να επαναληφθούν, εφόσον έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν. Οι εξετάσεις διενεργούνται και στα δύο μέλη του ζεύγους.

 1. 2. Ειδικές εξετάσεις

2.1 Ανίχνευση της κυστικής ίνωσης σε περίπτωση συγγενούς αμφίπλευρης απουσίας των  σπερματικών πόρων (CBAVD).

2.2 Καρυότυπος στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.2.1 Μη αποφρακτικού τύπου αζωοσπερμία,

2.2.2 Σοβαρή ολιγοασθενοτερατοσπερμία

2.2.3 Επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης σε προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης

Οι εξετάσεις αυτές μπορεί κατά περίπτωση να αφορούν αμφότερα τα μέλη του ζεύγους και καλύπτονται κατά 100% κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, εφόσον πρόκειται για την εφαρμογή της ΙΥΑ.

 1. 3. Λοιπές εξετάσεις με σκοπό την τεκμηρίωση ή τη θεραπεία της υπογονιμότητας

3.1 Υστεροσαλπιγγογραφία

3.2 Διαγνωστική ή επεμβατική υστεροσκόπηση

3.3 Διαγνωστική ή επεμβατική λαπαροσκόπηση

3.4 Σπερμοδιάγραμμα και καλλιέργεια σπέρματος

3.5 Εργαστηριακή επεξεργασία σπέρματος

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αποδίδουν δαπάνες πραγματοποίησης των εξετάσεων των παραπάνω παραγράφων σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο και σε περίπτωση μη κοστολόγησης με Π. Δ/γμα, τη δαπάνη κοστολόγησής τους σύμφωνα με απόφαση Δ.Σ. κρατικού νοσοκομείου.

Άρθρο 5

Φάρμακα

Η δαπάνη των φαρμάκων από την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. καλύπτεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για κάθε προσπάθεια (IVF, GIFT, ZIFT, σπερματέγχυση) κατά 90%. Οι συνταγές για τα εν λόγω φάρμακα θεωρούνται από τον ελεγκτή ιατρό του φορέα.

Κατηγορίες φαρμάκων που καλύπτονται:

1.  Φάρμακα καταστολής: ανάλογα της GnRH (συναγωνιστές και ανταγωνιστές)

 1. Γοναδοτροπίνες: ούρων και ανασυνδυασμένες και μέχρι 5000 μονάδες για κάθε
  προσπάθεια (IVF, GIFT, ZIFT)
 2. Διάφορα: προγεστερόνη, χοριακή γοναδοτροπίνη, αντι-οιστρογόνα
 3. Φάρμακα επί επιπλοκών: αλβουμίνη, κορτιζόνη

Άρθρο 6

Κοστολόγηση κλινικών και εργαστηριακών πράξεων

1.Σπερματέγχυση

Η δαπάνη ορίζεται στο ποσό των 300 Ευρώ, βάσει αποδείξεων και περιλαμβάνει την υπερηχογραφική παρακολούθηση της ωοθυλακιορρηξίας, μετρήσεις περιωορρηκτικής τιμής οιστραδιόλης, εργαστηριακή επεξεργασία του σπέρματος, αναλώσιμα υλικά και αμοιβή ιατρού.

Επιπλέον καταβάλλεται δαπάνη ποσού 150 Ευρώ για προμήθεια σπέρματος δότη από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης.

2.Εξωσωματική γονιμοποίηση

Για κάθε κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης κοστολογούνται τέσσερις διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας:

Φάση 1: ενημέρωση του ζεύγους

Φάση 2: παρακολούθηση (υπερηχογράφημα και ορμονικός προσδιορισμός)

Φάση 3: ωοληψία και καλλιέργεια (συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή αναισθησιολόγου)

Φάση 4: επιλογή και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων

2.1.Στην κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση, οι φάσεις κοστολογούνται:
Φάση 1............................. :       100 Ευρώ

Φάση 2............................. :       500 Ευρώ

Φάση 3............................. :    1.000 Ευρώ

Φάση 4............................. :       200 Ευρώ

Συνολική καλυπτόμενη δαπάνη: 1800 Ευρώ για μια ολοκληρωμένη προσπάθεια.

Σε περίπτωση αποτυχίας της ωοληψίας (χωρίς συλλογή ωαρίων) καλύπτονται οι Φάσεις 1-2 και το ήμισυ του ποσού της Φάσης 3.

2.2.Στην εξωσωματική γονιμοποίηση σε συνδυασμό με μικρογονιμοποίηση, οι
φάσεις κοστολογούνται:

Φάση 1.............................. :       100 Ευρώ

Φάοη 2............................. :       500 Ευρώ

Φάση 3............................. :    1.500 Ευρώ

Φάση 4............................. :      200 Ευρώ

Συνολική καλυπτόμενη δαπάνη: 2.300 Ευρώ για μια ολοκληρωμένη προσπάθεια.

Σε περίπτωση αποτυχίας της ωοληψίας (χωρίς συλλογή ωαρίων) καλύπτονται οι Φάσεις 1-2 και το ήμισυ του ποσού της Φάσης 3 χωρίς μικρογονιμοποίηση (500 Ευρώ).

2.3.Πρόσθετες πράξεις

2.3.1.  Αναρροφητική βιοψία όρχεων δια λεπτής βελόνης, ή παρακέντηση επιδιδυμίδας:
δαπάνη 350 Ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την ιατρική πράξη και την εργαστηριακή
επεξεργασία   του   βιολογικού   υλικού   της    βιοψίας.   Η   τεχνική   συνδυάζεται   με
μικρογονιμοποίηση των ωαρίων.

2.3.2.  Ανοικτή βιοψία όρχεων: δαπάνη 1.000 Ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την ιατρική
πράξη, την αμοιβή αναισθησιολόγου και την εργαστηριακή επεξεργασία του βιολογικού
υλικού της βιοψίας. Η τεχνική συνδυάζεται με μικρογονιμοποίηση των ωαρίων.

2.3.3.  Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση: δαπάνη μέχρι 1.200 Ευρώ, βάσει αποδείξεων,
η οποία περιλαμβάνει τη βιοψία των βλαστομεριδίων και τη γενετική ανάλυση αυτών
από εξειδικευμένο  εργαστήριο γενετικής.  Η μέθοδος συνδυάζεται υποχρεωτικά  με
μικρογονιμοποίηση των ωαρίων, καθώς η παρουσία σπερματοζωαρίων στην επιφάνεια του ωαρίου δυσχεραίνει τη γενετική ανάλυση.

2.3.4.  Κρυοσυντήρηση

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για την κρυοσυντήρηση γονιμοποιημένων ωαρίων καταβάλλουν δαπάνες για κατάψυξη, απόψυξη και κατ' έτος κρυοσυντήρηση («φύλακτρα») και μέχρι 5 χρόνια. Οι δαπάνες κοστολογούνται ως εξής:

Κατάψυξη............................................................................. : 150 Ευρώ

Απόψυξη.............................................................................. : 150 Ευρώ

Κρυοσυντήρηση κατ' έτος................................................... : 200 Ευρώ

Σε περίπτωση μεταφοράς στη μήτρα γονιμοποιημένων ωαρίων προερχόμενων από κρυοσυντήρηση, η συνολική καλυπτόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 550 Ευρώ και συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση του ενδομητρίου, την απόψυξη των γονιμοποιημένων ωαρίων, και τη Φάση 4 της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Οι δαπάνες αυτές κοστολογούνται ως εξής:

Παρακολούθηση του ενδομητρίου....................................... : 200 Ευρώ

Απόψυξη των γονιμοποιημένων ωαρίων........................... : 150 Ευρώ

Φάση 4 της εξωσωματικής γονιμοποίησης......................... : 200 Ευρώ

2.4.Χρήση ωαρίων δότριας

Η δαπάνη της προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης με χρήση ωαρίων δότριας περιλαμβάνει την παρακολούθηση του ενδομητρίου της λήπτριας, την εργαστηριακή φάση (καλλιέργεια γαμετών), τη μικρογονιμοποίηση (εάν απαιτηθεί), τη Φάση 4 της εξωσωματικής γονιμοποίησης, τις αιματολογικές εξετάσεις που προβλέπονται από τον νόμο, καθώς και τον καρυότυπο της δότριας. Οι δαπάνες αυτές κοστολογούνται ως εξής:

Παρακολούθηση του ενδομητρίου της λήπτριας................ : 200 Ευρώ

Εργαστηριακή φάση (καλλιέργεια γαμετών)..................... : 300 Ευρώ

Μικρογονιμοποίηση (εάν απαιτηθεί)................................... : 500 Ευρώ

Φάση 4 της εξωσωματικής γονιμοποίησης......................... : 200 Ευρώ

Οι δαπάνες ωοληψίας της δότριας καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του υποβοηθούμενου προσώπου (δηλαδή της λήπτριας).

2.5. Χρήση γονιμοποιημένων ωαρίων από δωρεά χωρίς αντάλλαγμα

Η δαπάνη για την προσπάθεια με χρήση δωρεάν γονιμοποιημένων ωαρίων που είναι υποχρεωτικά κρυοσυντηρημένα ανέρχεται στα 550 Ευρώ και περιλαμβάνει παρακολούθηση του ενδομητρίου της λήπτριας, απόψυξη γονιμοποιημένων ωαρίων, Φάση 4 της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Οι δαπάνες αυτές κοστολογούνται ως εξής:

Παρακολούθηση του ενδομητρίου της λήπτριας................ : 200 Ευρώ

Απόψυξη γονιμοποιημένων ωαρίων................................... : 150 Ευρώ

Φάση 4 της εξωσωματικής γονιμοποίησης......................... : 200 Ευρώ

3. Παρένθετη μητρότητα

Στην περίπτωση κυοφορίας με μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια κατά τους ορισμούς του ν. 3089/2002 (ΦΕΚ Α' 327/2002) και του άρθρου 1458 του Αστικού Κώδικα όπως ισχύουν, από τον ασφαλιστικό οργανισμό της τεκμαιρόμενης (παραγγέλλουσας) γυναίκας καταβάλλονται:

3.1.Δαπάνες προκαταρκτικών εξετάσεων της παραγγέλουσας και της φέρουσας, όπως περιγράφονται στα προηγούμενα άρθρα

3.2.Δαπάνες κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης της παραγγέλουσας και της φέρουσας, όπως περιγράφονται στα προηγούμενα άρθρα

3.3.Στην τεκμαιρόμενη μητέρα το επίδομα-βοήθημα τοκετού, που δικαιούνται και οι
λοιπές ασφαλισμένες των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, σύμφωνα με τα επιμέρους
οριζόμενα από τις καταστατικές διατάξεις, μετά την πάροδο επτά (7) μηνών από την
ημερομηνία τοκετού.

Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος απαιτούνται πρόσθετα και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Δικαστική απόφαση για τη μεταφορά των ξένων γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα της γυναίκας που κυοφόρησε

β) Πιστοποιητικό του γραμματέα του αρμοδίου Πρωτοδικείου από το οποίο προκύπτει ότι μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον τοκετό δεν ασκήθηκε, τόσο από την τεκμαιρόμενη μητέρα όσο και από την φέρουσα, αγωγή προσβολής της μητρότητας του τέκνου

γ) Υπεύθυνη δήλωση της φέρουσας ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει επίδομα - βοήθημα τοκετού από ασφαλιστικό οργανισμό

3.4.Στην φέρουσα γυναίκα χορηγείται, εφόσον είναι ασφαλισμένη και συντρέχουν οι
απαραίτητες προϋποθέσεις, το επίδομα κυοφορίας -λοχείας, όπως ειδικότερα ορίζεται από τις ισχύουσες καταστατικές  διατάξεις του Φορέα ασφάλισή της.

Στην φέρουσα γυναίκα, καταβάλλονται από τον ασφαλιστικό της οργανισμό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις καταστατικές του διατάξεις, οι δαπάνες μαιευτικής περίθαλψης, καθώς επίσης και οι τυχόν δαπάνες νοσηλείας, σε περίπτωση επιπλοκών κατά τη διάρκεια του τοκετού ή μετά από αυτόν.

Στην τεκμαιρόμενη (παραγγέλλουσα) γυναίκα χορηγείται, εφόσον είναι ασφαλισμένη και συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το επίδομα λοχείας, όπως ειδικότερα ορίζεται από τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις του Φορέα ασφάλισή της.

3.5 Στη φέρουσα γυναίκα χορηγείται η άδεια μητρότητας ( κυοφορίας- λοχείας) του
άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 1993, όπως ισχύει.

Στη τεκμαιρόμενη γυναίκα χορηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1993, όπως ισχύει, το υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας, που προβλέπεται για μετά τον τοκετό.

3.6Στην τεκμαιρόμενη (παραγγέλουσα) γυναίκα χορηγείται η ειδική άδεια προστασίας
της μητρότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008(Α' 58) και
της υπ' αριθ. 33891/606/7.5.2008 (Β' 833) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύουν, με την προϋπόθεση της προσκόμισης στον ΟΑΕΔ αντιγράφου απόφασης επιδότησης μητρότητας μόνο για την περίοδο της άδειας λοχείας, και εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή
προσβολής της μητρότητας.

Εάν ασκηθεί αγωγή προσβολής της μητρότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 1464 του Αστικού Κώδικα), μετά την αμετάκλητη δικαστική απόφαση που δέχεται την αγωγή, η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας χορηγείται στο σύνολο της, στην κυοφορούσα γυναίκα, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης και μετά από αίτηση της, που υποβάλλεται εντός διμήνου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

4. Κρυοσυντήρηση γαμετών, ωοθηκικού και ορχικού ιστού

Η δαπάνη για την κρυοσυντήρηση ωαρίων, σπερματοζωαρίων, ωοθηκικού και ορχικού ιστού βαρύνει τον οικείο ασφαλιστικό φορέα εφόσον προσκομισθεί αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση για το λόγο αυτό. Η καλυπτόμενη δαπάνη περιλαμβάνει τα έξοδα κατάψυξης (150 Ευρώ ανά δείγμα) και ετήσια έξοδα φύλαξης (200 Ευρώ, ασχέτως αριθμού δειγμάτων). Επίσης, καλύπτονται δαπάνες απόψυξης (150 Ευρώ για κάθε δείγμα).

Άρθρο 7

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με δυνατότητα διαπραγμάτευσης των παραπάνω τιμών.

Άρθρο 8

Οικονομικά αδύνατοι και ανασφάλιστοι δικαιούχοι

Η εφαρμογή των μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.), οι προκαταρκτικές εξετάσεις, καθώς και αυτές που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της υπογονιμότητας στους ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους πολίτες γίνονται δωρεάν στα νοσοκομεία του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α' 254/1953), του Ν.1397/1983 (ΦΕΚ Α' 143/1983) και στα συμβεβλημένα με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεραπευτήρια.

Άρθρο 9

Καταργούμενες διατάξεις -Έναρξη ισχύος

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό, καταργείται μετά την ισχύ του παρόντος Π.Δ/τος.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

back to top