Menu
A+ A A-

ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: «Στον αέρα» οι αδιόριστοι-διοριστέοι εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ

maximos_

Ο διορισμός των 621 αδιόριστων-διοριστέων εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, καθώς και του προβλεπόμενου ποσοστού 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία, θα γίνει βάσει των προβλέψεων του ν. 3848/2010, μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με τις νέες διατάξεις. Αυτό απαντά η Υφυπουργός Παιδείας κα Π. Χριστοφιλοπούλου σε ερώτηση του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Λαρίσης,  κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Στην ερώτησή του ο Θεσσαλός πολιτικός ζητούσε από την αρμόδια Υπουργό να μάθει πότε θα διοριστούν οι εκπαιδευτικοί που πέτυχαν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ των ετών 2008 και 2009.

Η απάντηση της Υφυπουργού αφήνει τους αδιόριστους διοριστέους εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ «στον αέρα» μέχρι νεωτέρας. Ο κ. Χαρακόπουλος τη σχολίασε ως εξής: «Είναι άγνωστο πότε θα δικαιωθούν οι κόποι των ανθρώπων αυτών που έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν σε τόσο απαιτητικούς  διαγωνισμούς. Δεν πρέπει να υποτιμάμε το γεγονός ότι ο νέος νόμος δίνει δικαίωμα στην Υπουργό Παιδείας να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού, κάτι που πρακτικά σημαίνει και νέες καθυστερήσεις».

Αναλυτικά η απάντηση της κας Χριστοφιλοπούλου στον κ. Χαρακόπουλο έχει ως εξής:

1. Στις παρ. 1  και 2   του άρθρου 10 του κεφαλαίου Γ του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» ορίζονται τα εξής: «1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280Α), όπως ισχύει, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234Α). Για το ίδιο έτος, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών. Εξαιρούνται οι τομείς: α) υγείας, προκειμένου για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, β) παιδείας, προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό…

2.Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β' εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012».

2. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις των παρ. 1, 8, 9 και 10 του άρθρου 9
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.α'/19-5-2010): «1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9.Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν. 3687/2008 καταργείται. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου   Μάθησης   και   Θρησκευμάτων   καθορίζεται,   με   βάση   τις   υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή  υπηρετούν τη στρατιωτική   τους   θητεία   ή   σπουδάζουν,   που   έχουν   τα   τυπικά   προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον    δώδεκα    μήνες    πραγματικής    Προϋπηρεσίας προσωρινού  αναπληρωτή   ή  ωρομίσθιου  εκπαιδευτικού  σε  δημόσια  σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό   μόνιμης   αναπηρίας   67%   και   άνω,   εφόσον   συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής Προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α). Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως».

3.Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ΠΔ. 144/1997: «Τροποποίηση ΠΔ 154/96 (ΦΕΚ 115/Α) "Διορισμός και Τοποθέτηση Εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σης" (ΦΕΚ 127Α) ορίζονται τα εξής: «Ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο και η περαιτέρω κατανομή των θέσεων αυτών κατά ειδικότητα και κατηγορία διορισμού (κατά περιοχές ή σε δυσπρόσιτα σχολεία) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πρόσληψης, οσάκις αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι 15 Ιουλίου».

Με βάση τα ανωτέρω και στις θέσεις που διατέθηκαν για κάθε κατηγορία (60%, 40%, 24/μήνο, 30/μηνο, ειδικές κατηγορίες) έγιναν, αντίστοιχα, οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπ/ση για το σχολ. έτος 2010-2011 ως ακολούθως: 551, 366, 205, 49 και 163. Επομένως, θέμα παραβίασης της αναλογίας 60%-40% στους διορισμούς δεν τίθεται, δεδομένου ότι οι λοιπές κατηγορίες εκπαιδευτικών (24/μηνο, 30/μηνο, ειδικές κατηγορίες) διορίζονται επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Στο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/56/23483/18-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού, Τμήμα Διαγωνισμών και Επιλογών, που εστάλη στο Υπουργείο μας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: «....η αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/ΟΙΚ22433/20-10-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος απορρόφησης των επιτυχόντων σε διαγωνισμούς, των οποίων τα οριστικά αποτελέσματα είχαν εκδοθεί έως 31-12-2009, αφορά στο προσωπικό, το οποίο υπαγόταν στην αναστολή των προσλήψεων και όχι στο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο εξαιρείται της συγκεκριμένης διάταξης του Ν. 3833/2010».

Ως εκ τούτου, ο διορισμός των λοιπών διοριστέων εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 (621 εκπ/κοί), καθώς και του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις ποσοστού 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία, θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την ειδική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010».
Read more...

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ

maximos

Επαφές με μέλη της ελληνικής κοινότητας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Γερμανία, θα έχει ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χρακόπουλος.

Συγκεκριμένα, το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου, θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της ΝΔ κ. Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική εκδήλωση που διοργανώνουν η ΝΟ.Δ.Ε Βαυαρίας, η Τ.Ε. της Ν.Δ Μονάχου και η ΟΝΝΕΔ Μονάχου, όπου και θα είναι κεντρικός ομιλητής. Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου ο κ. Χαρακόπουλος θα παραστεί στον εκκλησιασμό και θα απευθύνει χαιρετισμό στους ομογενείς ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νυρεμβέργη και θα παρευρεθεί στη εκδήλωση για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας της εκεί Τ.Ε. της Ν.Δ.
Read more...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΣΕ ΜΑΞΙΜΟ: Δεν εξαιρείται ο Δήμος Κιλελέρ από τις ρυθμίσεις του ν/σ NATURA

maximos_nd

Το νομοσχέδιο για την βιοποικιλότητα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο opengov τον Ιούλιο του 2010 και επομένως δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. Αυτό απαντά στον Μάξιμο Χαρακόπουλο η αρμόδια Υπουργός κα Τ. Μπιρμπίλη.

Στην αναφορά του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος ζητούσε να εξαιρεθεί ο νέος Δήμος Κιλελέρ από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για αλλαγή του ορίου των 4 στρεμμάτων για την οικοδομική δραστηριότητα.

Η απάντηση της αρμόδιας Υπουργού στον κ. Χαρακόπουλο έχει ως εξής:

«Με το νομοσχέδιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας το ΥΠΕΚΑ διατυπώνει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας και εισάγει νέες ρυθμίσεις για την κάλυψη τεράστιων κενών στην αποτελεσματική προστασία του βιολογικού πλούτου της χώρας, τον οποίο αναγνωρίζουμε ως αναντικατάστατο εθνικό κεφάλαιο. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται η σχετική νομοθεσία, ενσωματώνοντας και τις κατηγορίες προστασίας δασικών περιοχών από το Δασικό Κώδικα και εναρμονίζεται με την κοινοτική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τις παραγωγικές δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές όπως την επιστημονική έρευνα, τη διαχείριση, τη δόμηση, τη γεωργία, την αλιεία κτλ.

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο opengov τον Ιούλιο του 2010 και δέχθηκε 305 σχόλια στο διαδίκτυο αλλά και πληθώρα γραπτών σχολίων που στάλθηκαν απ’ ευθείας στο ΥΠΕΚΑ. Κατατέθηκαν απόψεις υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, επαγγελματικών και κλαδικών ενώσεων, ερευνητικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, κυνηγετικών συλλόγων, επιχειρήσεων, πολιτών και ανεξάρτητων επιστημόνων. Όλα τα σχόλια ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολόγηση του νομοσχεδίου και πολλά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, μετά την ψήφιση του από την Βουλή θα αποτελέσει εργαλείο της Ελλάδας για την αποτελεσματική προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και των οικοτόπων της, σε συνδυασμό πάντα με τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ο νόμος αυτός δεν τροποποιεί απλώς διάσπαρτες διατάξεις για την προστασία ειδών και βιοτόπων που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αποτελεί θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής, καινοτόμου και διαφανούς πολιτικής για τη θεσμική προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας. Προωθεί ουσιαστικά την πράσινη ανάπτυξη, καθώς αποδεικνύει πως η ολοκληρωμένη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού μας πλούτου, όχι απλώς δεν αντιστρατεύεται την οικονομική δραστηριότητα, αλλά αντίθετα αποτελεί θεμέλιο για μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία».

Read more...

ΖΗΤΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να ξαναδεί η κυβέρνηση τις πρόωρες αγροτικές συντάξεις

maximosvoulideltiotipou

Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση σε σχέση με τις πρόωρες συντάξεις των αγροτών, ρωτά ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθώς όπως υποστηρίζει αυτές μπορεί κάποτε να ήταν ικανοποιητικές, ωστόσο σήμερα δεν αρκούν για να ζήσει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, όταν μάλιστα η σύζυγος δεν παίρνει σύνταξη αλλά έχει αναγκαστικά παραχωρήσει το σύνολο της εκμετάλλευσης στον διάδοχο, προκειμένου να ενταχθεί ο αρχηγός της οικογένειας στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Η ερώτηση του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Λαρίσης προς τους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως εξής:

«Το διαχρονικότερο ίσως μέτρο των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε είναι αυτό της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. Με νομική βάση τους κανονισμούς 2079/92 και 1257/99 έγινε ευρέως γνωστό στις τάξεις των αγροτών μας και εφαρμόστηκε σε όλη την επικράτεια της χώρας με κύριους στόχους την ηλικιακή αναδιάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού και την εξασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον πρόωρα συνταξιοδοτούμενο  αγρότη.

Ωστόσο, στη δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, το προβλεπόμενο αυτό σταθερό εισόδημα είναι πενιχρό για να συντηρηθεί ένα ζευγάρι αγροτών που εντάχθηκε στο πρόγραμμα και έχει παραχωρήσει το σύνολο της εκμετάλλευσής του στον διάδοχο. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο ένας από τους δύο δεν έχει ακόμη συνταξιοδοτηθεί  από τον ΟΓΑ (η πλειοψηφία αφορά στις αγρότισσες) και λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας λόγω της ένταξης του συζύγου στο πρόγραμμα και αφετέρου ότι ο/η συνταξιούχος λαμβάνει ένα μικρό ποσό της πρόωρης μαζί με την κανονική σύνταξή του, γίνεται φανερό ότι ένα αγροτικό νοικοκυριό θα πρέπει να ζήσει με μηνιαίο εισόδημα περίπου 500 ευρώ το μήνα, τη στιγμή που το πετρέλαιο και μόνο που θα καταναλώσει για θέρμανση το χειμώνα κοστίζει τουλάχιστον 1000 ευρώ.

Στον αγροτικό κόσμο υπάρχει η πεποίθηση ότι με την εφαρμογή του μέτρου της πρόωρης συνταξιοδότησης ευνοήθηκαν μεν οι διάδοχοι νέοι αγρότες, άλλα αδικήθηκαν στην πράξη οι πρόωρα συνταξιοδοτούμενοι, καθώς το προαναφερθέν ποσό ήταν ίσως ικανοποιητικό πριν από μερικά έτη άλλα σήμερα δεν είναι αρκετό για να ζήσει ακόμη και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων αγροτών».

Κατόπιν τούτων ο κ. Χαρακόπουλος ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

1.            Προτίθεστε να εξετάσετε το ζήτημα και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική θέση των αγροτών αυτών;

2.            Δεδομένου ότι έχει προβλεφθεί το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης των καπνοπαραγωγών στο ΠΑΑ 2007-2013, ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις και για αυτούς στο μέλλον;
Read more...

ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ: «Χαμένη» η ψήφος στη Ντόρα • Δεν μπαίνει στην επόμενη βουλή

maximos_chania

«Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τις οποίες και θα κερδίσει» τόνισε από τα Χανιά ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε «χαμένη ψήφο» την ψήφο στη ΔΥ.ΣΗ της κ. Μπακογιάννη.

Το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μετέβη  στα Χανιά, προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση της ΝΟ.ΔΕ., επισκέφθηκε το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Αμέσως μετά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε φιλελεύθερος πολίτης, πολλώ δε μάλλον, φιλελεύθερος πολιτικός, νιώθει δέος επισκεπτόμενος το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου, του γενάρχη του κόμματος Φιλελευθέρων.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η κατ’ εξοχήν φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δύναμη στην Ελλάδα. Αλλά, επειδή πολλοί ερίζουν για την πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου, θα έλεγα ότι συμφωνώ με αυτά που έγραψε η μεγάλη θαυμάστριά του, η Πηνελόπη Δέλτα στο ημερολόγιό της μετά την ήττα των φιλελευθέρων στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920: «Ούτε οι φίλοι του τον κατάλαβαν. Τον νόμιζαν για κομματάρχη, ενώ ήταν Εθνάρχης».

Τα ιδανικά του Ελευθερίου Βενιζέλου, που καθόρισαν την πολιτική του διαδρομή, το όραμα, η πίστη, το σχέδιο και η τόλμη νομίζω ότι σήμερα, στις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

Για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές:

«Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός φλερτάρει με την ιδέα να δραπετεύσει από την περιπέτεια στην οποία –με εγκληματικά λάθη- έβαλε τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να δώσει νικηφόρα τον αγώνα…».

Για τις δημοσκοπήσεις:

«Οι δημοσκοπήσεις θα σας έλεγα ότι δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δυναμική φάση ανάκαμψης, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχώς φυλλορροεί και χάνει δυνάμεις. Άλλωστε, η καλύτερη δημοσκόπηση -όπως ξέρετε- είναι οι κάλπες. Και οι κάλπες στις Αυτοδιοικητικές εκλογές έδειξαν τη δυναμική επανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν είναι μια διαπίστωση του Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, στον οποίο προΐσταμαι. Σας παραπέμπω στις διαπιστώσεις των εκλογικών αναλυτών, οι οποίοι το βράδυ των εκλογών συμφώνησαν ότι η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι στα όρια του στατιστικού λάθους των 2 μονάδων».

Για το σχεδιασμό της Ν.Δ. μετά τη δημιουργία της ΔΗ.ΣΥ.:

«Νομίζω ότι το εγχείρημα της κας Μπακογιάννη έχει καεί εν τη γενέσει του. Αυτό δείχνουν άλλωστε και οι έρευνες της κοινής γνώμης. Δείχνουν ότι δεν μπορεί να περάσει το κατώφλι της εισόδου στη Βουλή. Η ΔΗ.ΣΥ. της κας Μπακογιάννη δεν αποτελεί επιλογή ελπίδας. Είναι χαμένη ψήφος».

Read more...

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Ο Πηνειός “χωματερή” της Θεσσαλίας • Αφορμή, η καταγγελία για τα λύματα των σφαγείων Καλαμπάκας

maximosvoulideltiotipou2

Μετά την αποκάλυψη της τελευταίας εκπομπής «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» ότι σφαγεία ρυπαίνουν με τα λύματά τους τον Πηνειό ποταμό, ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Στην ερώτησή του για την ανεξέλεγκτη μόλυνση του Πηνειού, ο Θεσσαλός πολιτικός επικαλείται πρόσφατη μελέτη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και την έκθεση για το 2010 της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.

Η ερώτηση του κ. Χαρακόπουλου προς την Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη έχει ως εξής:

«Στην εκπομπή της 2-2-2010 του Στέλιου Κούλογλου «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» που προβλήθηκε από το κανάλι της ΝΕΤ, αποκαλύφτηκε ότι σφαγεία ρυπαίνουν με τα λύματά τους τον Πηνειό ποταμό. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, τα λύματα των σφαγείων της Καλαμπάκας διοχετεύονταν ανεπεξέργαστα στη χωματερή της περιοχής. Η χωματερή έκλεισε τελικά το καλοκαίρι του 2010 και ό, τι περίσσευε από τα σφαγεία πλέον πήγαινε κατευθείαν στον Πηνειό ποταμό, άδειαζαν δηλαδή όλα τα λύματα στην κοίτη του ποταμού!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 20 Ιανουαρίου 2011 τα απόβλητα ρίχτηκαν και πάλι στον ποταμό, με την αρμόδια τοπική αρχή να αρνείται κατηγορηματικά ότι έδωσε τέτοια εντολή.

Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Έθνος, 26-7-10) επισημαίνει ότι οι συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπτό όριο και σε συνδυασμό με τις μεγάλες συγκεντρώσεις κολοβακτηριοειδών αποδεικνύουν ότι ο Πηνειός έχει μολυνθεί ανεπανόρθωτα.

Ταυτόχρονα, έκθεση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων (Περίοδος ΙΓ’-Σύνοδος Α’, 2010) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα σημαντικά προβλήματα ρύπανσης που εντοπίζονται στον Πηνειό. Βάσει αυτής προκύπτει ότι ο ποταμός δέχεται πιέσεις από όλων των ειδών τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας. Καλλιέργειες αρδευόμενες και ξηρικές, κτηνοτροφικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα παραγωγής, αμμοληψίες και οικισμοί έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του. Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα ρύπανσης του Πηνειού μεταφέρονται και στην υπό ανασύσταση λίμνη Κάρλα».

Κατόπιν τούτων ο κ. Χαρακόπουλος ρωτά την αρμόδια υπουργό:

1.            Αληθεύει ότι συνεχίζει να δέχεται ανεπεξέργαστα λύματα από σφαγεία ο Πηνειός, μοναδική πηγή ζωής για τη Θεσσαλία;

2.            Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να αποτρέψετε την περαιτέρω μόλυνση του ποταμού; Υπάρχει σχέδιο δράσης για την προστασία του και αν ναι, ποιο είναι αυτό και ποια τα αποτελέσματα της εφαρμογής του;

3.            Τι τύχη είχε μέχρι σήμερα το ως άνω πόρισμα της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής;

Read more...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΜΑΞΙΜΟ: Μειώνεται το μέρισμα του Μ.Τ.Σ. ενώ αυξάνονται οι εισφορές των αξιωματικών!

maximos_nd

«Το ΜΤΣ, εάν δεν παρέμβουμε κάνοντας γενναίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, το 2011 δεν θα είναι σε θέση να δώσει μέρισμα στους 58.000 περίπου συνταξιούχους, που είναι μέλη του». Αυτό απαντά ο Ευ. Βενιζέλος στον Μάξιμο Χαρακόπουλο παραπέμποντας στα πρακτικά της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε σχετικά σε αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτης. Σύμφωνα με αυτά, το ΜΤΣ έχει ένα χρέος της τάξης των 340 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 152 εκατομμύρια τα χρωστά στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σχολιάζοντας την απάντηση της κυβέρνησης ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σημειώνει τα εξής: «Επαληθεύονται οι φόβοι των ένστολων ότι τις αστοχίες των πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΕΘΑ στην οικονομική διαχείριση του Ταμείου θα τις πληρώσουν για άλλη μια φορά οι έλληνες αξιωματικοί με νέο επώδυνο ψαλίδισμα στις αποδοχές τους. Η απάντηση της ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι αποκαλυπτική: Θα αυξηθεί η εισφορά των αξιωματικών υπέρ ΜΤΣ και θα μειωθεί το μέρισμα».

Read more...

ΖΗΤΑ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Να επιστραφούν τα χρήματα στους αγρότες που δεν εγκρίνονται τα φωτοβολταϊκά • Δεν είχαν ενημερωθεί ότι το δίκτυο της ΔΕΗ είναι κορεσμένο!

maximosvoulideltiotipou

«Να επιστραφεί το παράβολο από τη ΔΕΗ και θα αποζημιωθούν οι αγρότες που υποβλήθηκαν στη δαπάνη μελέτης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές που ήταν ήδη γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι το δίκτυο της ΔΕΗ ήταν  κορεσμένο και επομένως η αίτησή τους θα απορριφθεί χωρίς δική τους ευθύνη» ζητά ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Με ερώτηση στη βουλή, ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και βουλευτής Λαρίσης, μετά τη σημερινή ανακοίνωση της υπουργού Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνας Μπιρμπίλη που «επέτεινε τη σύγχυση και την ανασφάλεια μεταξύ των αγροτών που υπέβαλαν αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πληρώνοντας για μελέτες και παράβολα» θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα.

Η ερώτηση του Θεσσαλού πολιτικού προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως εξής:

«Το πολυδιαφημισμένο από την κυβέρνηση πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είχε σαν αποτέλεσμα να κατατεθούν έως σήμερα 6.200 αιτήσεις από αγρότες, που προσδοκούν, στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται ο αγροτικός τομέας, σε συμπληρωματικό εισόδημα μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, ο κάθε αγρότης δαπάνησε έως και 4.000 ευρώ για την εκπόνηση σχετικής μελέτης και 630 ευρώ ως παράβολο στη ΔΕΗ, για την υποβολή της αίτησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε η ΔΕΗ στις 20.12.10 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε 16 νομούς της χώρας τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι κορεσμένα και δεν μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο της ενέργειας που πρόκειται να παραχθεί από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Επιπροσθέτως, όπως επισημαίνει η ΠΑΣΕΓΕΣ σε επιστολη (19.01.11) προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Αγροτικής Ανάπτυξης, σε κάποιες περιοχές η κατανομή ισχύος για τη σύνδεση ιδιοπαραγωγών με τα δίκτυα διανομής, έγινε από τη ΔΕΗ βάσει εκτιμήσεων και όχι ως αποτέλεσμα εκπόνησης της απαραίτητης μελέτης ως όφειλε.

Αν όντως ισχύουν τα παραπάνω, μεγάλος αριθμός αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αντιμετωπίζει το σοβαρό ενδεχόμενο να μην εγκριθεί και έτσι να χαθούν τα σημαντικά ποσά που έχουν καταβληθεί από τους αγρότες για την υποβολή των αιτήσεων.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΚΑ στις 02.02.11 δεν δίνει σαφείς απαντήσεις στα ερωτηματικά που έχουν προκύψει. Αντιθέτως εντείνει τις ανησυχίες των αγροτών, καθώς ουσιαστικά σε φάση έγκρισης των αιτήσεων βρίσκεται μόνον το 1/3 των αιτούντων. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, σε κατηγορίες μεσαίας και μεγάλης δυσκολίας, παρατείνοντας την αγωνία για την τελική έκβαση των αιτήσεών τους».

Κατόπιν τούτων ο κ. Χαρακόπουλος ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

  1. Για ποιο λόγο η κατανομή ισχύος από τη ΔΕΗ, για τη σύνδεση ιδιοπαραγωγών με τα δίκτυα διανομής, έγινε βάσει εκτιμήσεων και όχι ως αποτέλεσμα εκπόνησης των απαραίτητων μελετών, ως όφειλε;
  2. Γιατί δεν είχαν ενημερωθεί για τους κινδύνους μη έγκρισης της αιτήσεώς τους οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν σε κοστοβόρες δαπάνες μελέτης και καταβολής παραβόλου για την υποβολή της αίτησης;
  3. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και για όσους χαρακτηρίζονται «μεσαίας ή μεγάλης δυσκολίας» από το ΥΠΕΚΑ;
Θα επιστραφεί το παράβολο από τη ΔΕΗ και θα αποζημιωθούν οι αγρότες που υποβλήθηκαν στη δαπάνη μελέτης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές που ήταν ήδη γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι το δίκτυο της ΔΕΗ ήταν  κορεσμένο και επομένως η αίτησή τους θα απορριφθεί χωρίς δική τους ευθύνη;
Read more...

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το φιάσκο των Μεσογειακών στη Βουλή

maximosvoulideltiotipou2

Πως η χώρα οδηγήθηκε στο ναυάγιο της αφαίρεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων ρωτά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, στην οποία επισημαίνει την επιπολαιότητας των χειρισμών της κυβέρνησης.

Αναλυτικά η ερώτηση του Θεσσαλού πολιτικού προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού έχει ως εξής:

«Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων να αφαιρέσει τη διοργάνωση από την Ελλάδα, με το αιτιολογικό ότι δεν τήρησε τις συμβάσεις και δεν έδωσε τις απαραίτητες εγγυήσεις παραβιάζοντας τα χρονικά όρια, εκθέτει ανεπανόρθωτα την ελληνική κυβέρνηση και παρά τις κατηγορηματικές περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων επιβεβαιώνει την επιπολαιότητα των χειρισμών  της σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα Υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού δεν φρόντισαν να αποσαφηνίσουν εγκαίρως τη στάση τους στο ζήτημα της στέγασης των αθλητών και κατ’ επέκταση της χρηματοδότησης ή μη των δύο Μεσογειακών χωριών. Αφήνοντας μάλιστα να αιωρούνται επί μακρόν διάφορα εναλλακτικά σενάρια προκάλεσαν τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων Λάρισας και Βόλου, οι οποίοι πίστεψαν με πάθος, διεκδίκησαν και κέρδισαν αυτή τη σημαντική διοργάνωση.

Στο μεταξύ η χώρα δεν έχασε μόνο τους αγώνες, αλλά και εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο του κράτους, τα οποία δαπάνησε για τη διεκδίκηση, τη φιλοξενία των εκπροσώπων της Δ.Ε.Μ.Α., καθώς και για τις δόσεις που έχει ήδη καταβάλει βάσει της σύμβασης.

Η ματαίωση της οργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων στη Θεσσαλία ακυρώνει μια μοναδική ευκαιρία προβολής της χώρας μας σε καιρούς που την είχε όσο ποτέ άλλοτε ανάγκη. Επιπλέον, μια τέτοια διοργάνωση θα ενίσχυε δίχως άλλο την τοπική οικονομία της Θεσσαλίας, εξασφαλίζοντάς της μέσα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο την πολυπόθητη ανάπτυξη, σύγχρονες υποδομές και τουριστική προβολή».

Κατόπιν τούτων ο κ. Χαρακόπουλος ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς

1. Πώς οδηγήθηκε η χώρα σε αυτό το φιάσκο με το ναυάγιο των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου-Λάρισας;

2. Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν συνολικά για την ανάληψη της διοργάνωσης των αγώνων και μετά; Ποιο το ύψος της ρήτρας που θα κληθεί να καταβάλει η χώρα μας στη Δ.Ε.Μ.Α.;

3. Εάν  δεν υπήρχε η πολιτική βούληση να αναληφθεί αυτή η υποχρέωση, γιατί δεν προχωρήσατε εγκαίρως στην απεμπλοκή της χώρας από τη διοργάνωση των αγώνων, χωρίς κόστος για το κύρος και την αξιοπιστία της;

Read more...

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Ο κ. Σημίτης δεν γνώριζε τι γίνεται στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ; • Που πήγε το 1 εκ μάρκα του Τσουκάτου; • Κατάργηση τώρα του ασύλου. • Σιγή…ασυρμάτου για τις ύβρεις Αλαβάνου!

maximos_kalamata

«Με επικοινωνιακά τερτίπια επιδιώκει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει το καθολικό αίτημα για διαφάνεια» τόνισε από την Καλαμάτα ο  Μάξιμος Χαρακόπουλος. Μιλώντας σε εκδήλωση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Καλαμάτας Γραμματέας, ο Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Λαρίσης αναφορικά με το σκάνδαλο SIEMENS και την εμπλοκή του ονόματος του κ. Σημίτη υπογράμμισε τα εξής:

«Πρόκειται για ένα κατεξοχήν «πράσινο σκάνδαλο», στο οποίο έχουμε ομολογία επιφανών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ότι χρηματίστηκαν. Διαβάζουμε ότι ενοχλήθηκε ο κ. Σημίτης διότι στο πόρισμα των βουλευτών της ΝΔ υπάρχει αναφορά στον τέως πρωθυπουργό και στην ανάγκη διερεύνησης πιθανών ευθυνών. Μα, ο κ. Σημίτης, εκτός από πρωθυπουργός, δεν ήτανε και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ; Δεν γνώριζε τι γίνεται στα κομματικά ταμεία του κυβερνώντος κόμματος; Ο κ. Τσουκάτος, που παραδέχτηκε ότι έλαβε ένα εκατομμύριο μάρκα για λογαριασμό των κομματικών ταμείων, δεν ήτανε επιφανής συνεργάτης του; Το ίδιο και ο κ. Μαντέλης, που ομολόγησε ότι έλαβε χρήματα ως χορηγία για τον προεκλογικό του αγώνα. Δεν άκουσε τίποτα από τις καταγγελίες του παραιτηθέντος το 1997 υπουργού Μεταφορών, κ. Καστανίδη ότι εδέχετο πιέσεις; Τον κ. Καστανίδη υπενθυμίζω ότι διαδέχτηκε ο κ. Μαντέλης.

Εμείς από την πλευρά μας επιμένουμε ότι θα πρέπει η πολιτεία να διερευνήσει τα πόθεν έσχες όλων όσων διατέλεσαν υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 έως και σήμερα. Δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές στο πολιτικό σύστημα. Όλοι όσοι «έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι», να πληρώσουν. Αλλά απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί «όλοι το ίδιοι είναι», είναι επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία».

Αναφορικά με την κατάργηση του άσυλου ο κ. Χαρακόπουλος είπε:

«Με επιπολαιότητα πολιτεύεται η κυβέρνηση και στο μείζων ζήτημα, το μεταναστευτικό. Επιχειρεί το τελευταίο διάστημα με το φράχτη στον Έβρο να αποσείσει τις ευθύνες της και να δείξει ότι αντιδρά. Αν, όμως, δεν λάβουν ουσιαστικά μέτρα, όπως αυτά που πρότεινε η ΝΔ, ο φράχτης μάλλον ως «φερετζές» μιας αναποτελεσματικής κυβέρνησης θα μοιάζει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση ήταν που ψήφισε το μεταναστευτικό νόμο που κατέστησε την Ελλάδα μαγνήτη, πόλο έλξης των μεταναστών.

Τα αποτελέσματα αυτής της αλλοπρόσαλλης πολιτικής τα είδαμε και στην κρίση που δημιουργήθηκε με την περιοδεία των μεταναστών από την Κρήτη που οργανώθηκε από το Forum που χρηματοδοτείται -όπως αποδείχθηκε με δημόσια έγγραφα- από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Είναι καιρός να ξεπεραστεί ο απηρχαιωμένος θεσμός του ασύλου που καθιερώθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας για να υπερασπιστεί ακαδημαϊκές ελευθερίες. Σήμερα κατήντησε να είναι άσυλο ανομίας. Η κυβέρνηση καλά θα κάνει να υιοθετήσει την τροπολογία που κατέθεσε η ΝΔ για την κατάργηση του ασύλου.

Με αφορμή, όμως, την κατάληψη της Νομικής γίναμε μάρτυρες της κατάπτωσης του δημόσιου λόγου στη χώρα. Υπήρξανε πολιτικοί άνδρες που έφτασαν στο έσχατο σημείο της πολιτικής εξαθλίωσης αποκαλώντας τον Αντώνη Σαμαρά και όσους υποστήριξαν την κατάργηση του ασύλου ότι δεν είναι Έλληνες. Και δυστυχώς δεν βρήκαν το θάρρος να παραδεχτούν δημόσια το ολίσθημα που έπραξαν. Για φανταστείτε κάποιος από τη δική μας παράταξη να είχε αποκαλέσει στέλεχος της κεντροαριστεράς ότι δεν είναι Έλληνας, να ζήταγε πιστοποιητικά ελληνικότητας, όπως ζητάει ο κ. Αλαβάνος από τον πρόεδρο μας, τον Αντώνη Σαμαρά, τι αντιδράσεις θα υπήρχαν. Θα μας έριχναν στον Καιάδα! Και σήμερα αντί να υπάρχει καθολική καταδίκη από τον πολιτικό  κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους διανοούμενους, βλέπουμε μια «σιγή ασυρμάτου». Ο Αντώνης Σαμαράς δεν χρειάζεται πιστοποιητικά ελληνικότητας από κανέναν. Έχει αποδείξει με την πολιτική του διαδρομή ότι βάζει πάνω από το προσωπικό του συμφέρον, το συμφέρον της πατρίδας.

Read more...