Menu
A+ A A-

Ουδείς αμφισβητεί την συμβολή και τον ρόλο της κτηνοτροφίας στην οικονομία της περιφέρειας, άλλα και της χώρας ολόκληρης. Ειδικά για την περιφέρεια η στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την διατήρηση των ισορροπιών τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τον κτηνοτροφικό τομέα, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, όπως η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και των ζωοτροφών, έχουν δημιουργήσει εδώ και καιρό μια κατάσταση δύσκολα αναστρέψιμη.

Το εισόδημα των κτηνοτρόφων μας μειώνεται συνεχώς. Το  καρτέλ του γάλακτος εκμεταλλεύεται και καρπώνεται χρήματα που δικαιωματικά ανήκουν στους κτηνοτρόφους, ενώ με την  δραματική αύξηση του κόστους παραγωγής τίθεται θέμα επιβίωσης για πολλές από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έκδοση αδειών λειτουργίας και εξηλεκτρισμού, λόγω κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων διαφόρων υπηρεσιών, η απουσία ενιαίου φορέα για την διαχείριση όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων και η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση επενδυτικών προτάσεων, καθιστούν τον τομέα αυτό μη ελκυστικό για νέες επενδύσεις.

Στο τελευταίο συνηγορεί και το ότι δεν έχει δοθεί η πρέπουσα έμφαση στην ευρεία και σωστή ενημέρωση των κτηνοτρόφων για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν για επενδύσεις, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε, καθώς και για τα νέα δεδομένα που ήδη αντιμετωπίζουν με το ισχύον καθεστώς της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η υποτυπώδης λειτουργία πολλών συνεταιριστικών οργανώσεων και η ελλιπής στελέχωσή τους με καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό λόγω κακής διαχείρισης, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το κενό που υπάρχει στην άρτια και έγκυρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Έτσι, ακόμη παρατηρούνται φαινόμενα περικοπής επιδοτήσεων λόγω λαθών και γενικά επικρατεί μια αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον.

Πολλά από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν έρχεται να διευθετήσει, το πολυπόθητο από τον κτηνοτροφικό κόσμο σχέδιο νόμου, που συζητούμε σήμερα. Βέβαια, ας μην ελπίζουμε ότι με αυτό θα μπορούσαν να λυθούν αυτόματα όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, πολλά από τα οποία προκλήθηκαν από λάθη και παραλήψεις του παρελθόντος.

Είμαστε, όμως, αισιόδοξοι ότι μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την σταδιακή επίλυση βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων  μέσω της ανταλλαγής απόψεων και της εποικοδομητικής κριτικής.

Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου γίνεται αναφορά στη   διευκόλυνση των ελέγχων και της κυκλοφορίας των πρόσθετων των ζωοτροφών, καθώς αυτά αντιμετωπίζονται από κοινού με τις  ζωοτροφές και οι όποιες αρμοδιότητες για τον έλεγχο τους μεταβιβάζονται στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι πέραν της συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος της ποιότητας και διακίνησης των πρόσθετων των ζωοτροφών.

Επίσης, υπάρχει μέριμνα για τη στελέχωση των τριών Εργαστηρίων Ελέγχου Ζωοτροφών με επιστημονικό προσωπικό για την διάθεση ασφαλών ζωοτροφών στην αγορά.

Ο ορισμός της επιτροπής σταυλισμού, ως το όργανο το οποίο θα γνωμοδοτεί και θα ελέγχει εξολοκλήρου και αποκλειστικά για τις σταυλικές εγκαταστάσεις, μειώνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την τελική έκδοση  των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε αυτό συμβάλει αποφασιστικά και ο καθορισμός των χρονικών ορίων μέσα στα οποία πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να εκδίδουν τις προαναφερθείσες άδειες.

Επίσης, αποσαφηνίζονται θέματα τα οποία προκαλούσαν προστριβές στο παρελθόν μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και των κτηνοτρόφων,  όπως ο καθορισμός του σημείου που αρχίζει η μέτρηση των ελαχίστων αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται, μεταξύ των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και περιοχών που χρήζουν προστασίας  και ο καθορισμός των διαδικασιών -επίσης τιθέμενων σε χρονικό περιορισμό για τις αρμόδιες υπηρεσίες- για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

 

Επιπλέον γίνεται επαναπροσδιορισμός της δυναμικότητας των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκοπό την ευκολότερη κατηγοριοποίησή τους με βάση τα πραγματικά ελληνικά δεδομένα.

Βασική παράμετρος που πρέπει να επισημανθεί, αποτελεί το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για υφιστάμενες πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες διαθέτουν άδειες λειτουργίας, εφόσον αυτές συμμορφωθούν με τις συστάσεις της επιτροπής σταυλισμού μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. (άρθρο 6)

Όλα τα παραπάνω ανταποκρίνονται σε αιτήματα των κτηνοτρόφων σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Φοβούμαι, όμως ότι το πάγιο αίτημα για την απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης των ανωτέρω αδειών δεν ικανοποιείται πλήρως. 

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου παρουσιάζεται η κατάργηση του Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού (ΟΑΣΙΣ),  των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλασφαλιστικών οργανισμών, δεδομένου ότι  το μέχρι τώρα ενιαίο σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας επονομαζόμενο και ως ΗΣΙΟΔΟΣ δεν προσέφερε τα αναμενόμενα.

Ο ΕΛΓΑ είναι το μόνο νομικό πρόσωπο του ενιαίου συστήματος, το οποίο συνεχίζει να παρέχει ουσιαστικά ασφαλιστική κάλυψη στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Η επέκταση των ασφαλιστικών κινδύνων που καλύπτει ο ΕΛΓΑ ανταποκρίνεται στα πάγια αιτήματα των κτηνοτρόφων για την κάλυψη ορισμένων ασθενειών άλλα και φυσικών φαινομένων και καταστροφών. Όμως θα ήθελα να διευκρινιστεί το αν οι αποζημιώσεις για τις ζωονόσους που προστίθενται αφορούν μόνο στο απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο ή αφορούν και στην απολεσθείσα παραγωγή. 

(Σημαντικό το έργο που επιτελεί ο Νίκος Κατσαρός) 

Στο τρίτο μέρος με την δημιουργία του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ θεσμοθετείται η κοινή διαχείριση των βασικών κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας) σε ένα νομικό πρόσωπο με διενέργεια ισοζυγίων και για το κρέας, πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων.

Η εξομοίωση των ειδικών εισφορών που θα καταβάλλονται υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ στην ανά κιλό αξία, τόσο του εισαγόμενου όσο και του εγχώριου γάλακτος (0,5% ανά κιλό γάλακτος)  και κρέατος (0,2% ανά κιλό κρέατος), και οι έλεγχοι στην ποιότητα του εισαγόμενου γάλακτος αποκαθιστά την αδικία με την οποία  αντιμετωπιζόταν  η ελληνική παραγωγή σε σχέση με την εισαγόμενη.

Η δυνατότητα επιχορήγησης των κτηνοτρόφων για την προμήθεια ζωοτροφών με απόφαση του Δ.Σ του  ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ παγιώνει την πολιτική για την προφύλαξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων μας από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες όπως οι πρόσφατες. Μένει να διευκρινιστεί ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της επιχορήγησης. 

Τέλος κρίνονται θετικές οι όποιες εισφορές επιβάλλονται στη φέτα με την προϋπόθεση ότι θα γίνει η απαραίτητη διαφήμιση για την ανάδειξη του αυθεντικού προϊόντος, με σκοπό να ενισχυθούν οι εξαγωγές  και μην μένουν αδιάθετες ποσότητες, πράγμα για το οποίο παραπονούνται επανειλημμένα οι μεταποιητές και στη συνέχεια οι παραγωγοί.

Σε ότι αφορά τα κτηνιατρικά θέματα βλέπουμε θετικά τον διαχωρισμό της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνταγογράφησης από τους κτηνιάτρους στα κτηνιατρικά γραφεία για τα παραγωγικά ζώα (με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα παρέχονται), από την πώληση των κτηνιατρικών φαρμάκων.

Δεν διευκρινίζεται όμως αν οι γεωπόνοι πανεπιστημιακής  ή τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδίκευση στη ζωική παραγωγή, μπορούν να συμμετάσχουν σε μέρος της διαδικασίας της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή στην πώληση των κτηνιατρικών εφοδίων. 

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται και η ρύθμιση για την συγκέντρωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου υπό την αρμοδιότητα των υπό σύσταση Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών στις πρωτεύουσες των νομών, δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων και διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες που θα προσφέρουν.

Επιπροσθέτως, επικροτούμε την δυνατότητα που δίνεται στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού να εξοφλήσουν τις εισφορές που χρωστούν  στο Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρισμών και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τη δυνατότητα πώλησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα να απαλλαγούν από το βάρος των χρεών και να ξεκινήσουν δυναμικά από την αρχή προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς προκειμένου να επιτελέσουν τόσο τον επιχειρηματικό τους όσο και τον κοινωνικό τους ρόλο.

back to top